Prenesi PDF

Gozd je orodje v boju zoper podnebne spremembe


Gozd je lahko eno naših najmočnejših orodij v boju zoper podnebne spremembe

Slovenski gozdovi so ogroženi. Njihovo gospodarsko izkoriščanje je potrebno omejiti in postopoma širiti gozdne rezervate.

Gozdni rezervati obsegajo le 0,8 % površine slovenskih gozdov, pred človeškimi posegi pa je povsem zaščitenih le 0,04 %. Pragozdovi so zadnji koščki še zares neokrnjene narave in so izjemno pomembni za opazovanje razvijanja ekosistemov ter prihodnje načrtovanje konzervacije in obnove gozdnih habitatov.

Gozd je lahko eno najmočnejših orodij Slovenije v boju zoper klimatske spremembe in ohranjanju biodiverzitete, saj zaradi ponora in dolgotrajnega skladiščenja ogljika v lesu izboljšuje našo nacionalno ogljično bilanco ter je dom prenekaterim, tudi redkim, prostoživečim živalim, rastlin in ostalih živih bitji. Gozd je pomemben ekosistem.

Nadaljevanje mentalitete izkoriščanja gozdnega potenciala le skozi sečnjo je nesprejemljivo. Z uničevanjem pragozdov se bomo le še dodatno oddaljevali od zastavljenih podnebnih ciljev in zavez, ki smo jih dali mednarodni skupnosti.

Nacionalni gozdni program je eden izmed strateških dokumentov, v katerem je zapisana usmeritev k ohranjanju in tudi širitvi gozdnih rezervatov. Smernice za oblikovanje strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 pa kot enega izmed ključnih ukrepov navajajo strogo varovanje evropskih pragozdov, ki so še zadnji ekosistemi s tako bogato biotsko raznovrstnostjo na kontinentu.

Podlubniki so izjemno velik problem slovenskega gozda, napadajo predvsem iglavce, ki so glavna žrtev lubadarjev. Smreka, ki predstavlja 30 % vse lesne mase naših gozdov, ni domača nižinam, kamor je bila konec 19. stoletja umetno množično sajena zaradi svoje hitre rasti. Narava sedaj sama vzpostavlja staro ravnovesje in po naraščajoči škodi, ki jo smreke vsako leto utrpijo, sodeč, je ta proces mogoče le upočasniti.

Kako bomo to uredili?

  • Oblikovali bomo strategijo obnove gozdnih sestojev s poudarkom na krepitvi ekosistemov.
  • Ponudili bomo podporo za revitalizacijo vodotokov v gozdovih, podprli bomo druge vodozadrževalne ukrepe.
  • Vzpostavili bomo sistem pozitivne in stroškovno učinkovite motivacije lastnikov za potrebno preoblikovanje gozdov – spremembo vrstne sestave in strukture, naravno obnavljanje, prilagajanje podnebnim spremembam in povečanje biotske raznovrstnosti.
  • Vzpostavili bomo sklad za odkup gozdnih površin, ki jih uničijo podlubniki.
  • Državne gozdove bomo postopoma pretvarjali v nove gozdne rezervate in prek njih močno olajšali pot do ogljične nevtralnosti in povrnitve biotske raznovrstnosti
  • Spodbujali bomo ustvarjanje boljših pogojev za prostoživeče živali in povečali biotsko raznovrstnost v gozdovih.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01