Prenesi PDF

Uravnotežena politika pri odvisnem vedenju


Pri odvisnem vedenju podpiramo politiko, ki temelji na zmanjševanju škode, podpori uživalcem drog v vseh oblikah in razumni ureditvi. Sedanja politika se pri odvisnem vedenju osredotoča na zatiranje.

Trenutna zakonodaja na področju psihoaktivnih snovi omejuje možnosti sistematičnega zmanjševanja tveganja in njihove uporabe pri terapiji. Obstaja neprimerna inkriminacija rekreativnih uporabnikov (ali celo strokovnjakov na tem področju) in kazni ne ustrezajo družbeni resnosti kaznivega dejanja. Poleg tega nezakonitost psihoaktivnih snovi ne omejuje njihove uporabe, temveč uživalce zgolj preusmeri na črni trg, kjer so izpostavljeni tveganju uživanja strupenih in nevarnih dodatkov.

Kakovostne storitve, katerih cilj je dolgoročno zmanjšati negativne vplive tveganega vedenja pri uživalcih drog, ne le izboljšajo položaj posameznikov in skupnosti, temveč predstavljajo tudi prihranek za državno blagajno, saj stroški zdravstvene oskrbe prizadetih oseb presegajo stroške zmanjšanja škode ali zdravstvenega varstva. Preventivno gradivo mora biti na voljo brezplačno.

Storitve preprečevanja in zdravljenja odvisnosti pri nas že nekaj časa niso ena izmed prednostnih tem politike, kar pomeni, da nimajo vsi pomoč potrebni državljani dostopa do ustrezne podpore, poleg tega je težko uvesti nove delovne metode po vzoru drugih evropskih držav, ki bi bile primerne za te ciljne skupine.

Osredotočenost na preprečevanje tveganja in zmanjšanje politike odvisnosti bo zmanjšala negativne vplive na posameznike in družbo.

Kako bomo to uredili?

  • Vsestransko bomo obravnavali temo odvisnosti, pri čemer se ne bomo osredotočili le na prepovedane substance, temveč tudi na alkohol, tobak, droge, igre na srečo, odvisnost od interneta in druge odvisnosti.
  • Spodbujali bomo multidisciplinarno osredotočenost storitev in sistemskih rešitev, saj se vprašanje zasvojenosti ne dotika samo enega področja, ampak vključuje socialne, zdravstvene, pravne in številne druge vidike.
  • Podpirali bomo uvedbo storitev, ki obstajajo v zelo omejenem obsegu ali pa sploh ne, a so se v tujini izkazale za uspešne – na primer kontaktni centri za uživalce alkohola, prostori za varno uživanje prepovedanih substanc, klubi konoplje ali nadomestni programi za uporabnike poživil.
  • Podpirali bomo participativne in skupnostno usmerjene dejavnosti pri izvajanju storitev. Ciljne skupine in njihova skupnost tako postanejo del rešitve, ne del problema.
  • Zagotovili bomo zadostno financiranje sistema storitev na področju odvisnosti, večjo pokritost in razpoložljivost storitev v vseh regijah glede na regionalne potrebe. V skladu s splošnim pristopom večletnega financiranja javnih storitev bomo nato zagotovili dolgoročno financiranje, ki bo organizacijam, ki opravljajo storitve, zagotovilo stabilnost ter omogočilo strateško načrtovanje in nadaljnji razvoj.
  • Davčno zakonodajo (trošarine) in stopnjo strogosti predpisov bomo prilagodili dejanski družbeni nevarnosti snovi.
  • Dekriminalizirali bomo uporabo psihoaktivnih substanc, v primerih drog z nizko stopnjo družbene škodljivosti bomo predlagali njihovo legalizacijo.
  • Uskladili bomo učinkovite protikorupcijske ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva, na primer tobačnega lobija.
  • Ustanovili bomo mesto vladnega pooblaščenca za vedenje odvisnosti in Nacionalne agencije za preprečevanje zasvojenosti, ki bosta zagotavljali sistemsko in prednostno preprečevanje razvoja tveganega vedenja odvisnosti, tako na področju psihoaktivnih snovi kot odvisnosti od substanc.

Na vrh