Prenesi PDF

Nadzor nad spoštovanjem okoljskih predpisov


Poostren nadzor nad spoštovanjem okoljskih predpisov

Ministrstvo za okolje in prostor mora postati branik interesov narave, ne investitorjev.

Slovenija je država intenzivnega lobiranja za rahljanje okoljskih regulacij.

Ministrstvo za okolje in prostor je ministrstvo, ki nikoli ni zares delovalo v interesu okolja in narave. Pod ministrovanjem Andreja Vizjaka se je vloga MOP kot institucije, ki deluje proti naravi, močno okrepila. Razlog tiči v podrejenosti strokovnih institucij ministru za okolje in njegovemu kabinetu.

Pritiski za rahljanje okoljevarstvene zakonodaje, da bi se tako posameznim panogam omogočilo ekonomično obratovanje so zelo pogosti. Podjetja sicer poskusijo z lobiranjem na zakonodajnem nivoju šele ko iztrošijo vse druge opcije, pred tem imajo namreč na voljo lobiranje na Ministrstvu za okolje in prostor ter ministrstvu podrejenim institucijam, ki so do investitorjev zelo ustrežljive.

Investitorji sami plačujejo izvajalce analiz vplivov njihovih projektov na okolje, ki le te pogosto prikrajajo po njihovih željah. V primeru, ko analiza pokaže, da projekt na določenem območju ni okoljsko sprejemljiv, kot se je to npr. zgodilo pri Hidroelektrarni Mokrice, investitorji takšne analize skrijejo.

Inšpekcijske službe so po drugi strani popolnoma neučinkovite saj ne izvajajo nenapovedih inšpekcij. V primeru, da posamezniki ali podjetja kršijo zakon, imajo dovolj časa, da se na inšpekcijski nadzor pripravijo, ko je nadzor enkrat končan pa lahko svoje nedovoljene aktivnosti nemudoma obnovijo.

Onesnaženje vodovoda v Anhovem, izpusti rdeče-rjavega dima iz jeklarne v Jesenicah, divje odlaganje odpadkov in komunalnega blata po celotni državi, onesnaževanje vodotokov v okolici Termita Moravče, smrad, ki se širi iz bioplinarn, kompostarna neposredno v reki Muri, kanal C0, ki je speljan skozi vodonosnik… in še bi lahko naštevali. Katastrofalnih primerov očitnega kršenja okoljske zakonodaje je ogromno, javnosti so tudi pogosto na očeh, a se zoper kršitelje le redko ukrepa.

Takšno regulatorno okolje, ki tolerira onesnaževalce, ter ministrstvo, ki deluje v njihovem interesu, sta nas pripeljali v izredno slab položaj.

Kako bomo to uredili?

 • Zagotovili bomo neodvisnosti institucij, ki dajejo mnenja ali odločajo v postopkih izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj.
 • Nevladnim organizacijam bomo omogočili vsebinsko participacijo v vseh pomembnih okoljevarstvenih postopkih.
 • Status nevladnih organizacij kot stranskega udeleženca v postopkih bomo okrepili.
 • Nevladnim organizacijam s statusom v javnem interesu na področju naravovarstva in okoljevarstva bomo ponudili vzpodbude za njihovo profesionalizacijo in povečevanje števila članstva.
 • Naredili bomo revizijo odločevalskih postopkov na MOP in njej podrejenih institucijah, na podlagi katere bomo izvedli kadrovske in druge korekture, ki bodo preprečevale konflikte interesov in nadaljevanje slabih praks.
 • Uveljavili bomo nenapovedane inšpekcijske nadzore.
 • Vzpostavili bomo inšpektorje za naravo, ki bodo izvajali inšpekcijske postopke povezane z naravovarstvom.
 • Vpeljali bomo službo za naravovarstvene nadzornike, kader izšolan specifično za to področje v Sloveniji že imamo, vendar jim je onemogočeno delovanje razen v krajinskih, regijskih in narodnih parkih.
 • Razširili bomo bazen oseb, katerih vzorci se lahko pred sodišči predstavijo kot kredibilen dokaz zoper onesnaževalce.
 • Organizirali bomo usposabljanje in razpisali mesta za opravljanje ustreznih strokovnih izpitov za sodne izvedence za naravo.
 • Vzpostavili bomo primerne standarde in izvedli revizijo katerim institucijam je dovoljeno podeljevati specifične ekološke in okoljevarstvene certifikate
 • Uvedli bomo neodvisne raziskave, monitoringe in okoljske presoje: pred gradnjo, med gradnjo in v času obratovanja.
  • Ministrstvo za okolje bo naredilo seznam organizacij, ki so primerni izvajalci študij in okoljskih poročil, katerih status se bo redno pregledovalo. Samo tem organizacijam bo dovoljeno izvajanje raziskav in monitoringov potrebnih za presojo sprejemljivosti vplivov določenega posega na okolje.
  • Vzpostavili bomo sklad iz katerega se bo financirano neodvisne raziskave vplivov na okolje iz strani nevladnih organizacij.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01