Prenesi PDF

Ugodne in učinkovite socialne storitve


Pomoč je smiselna le, če storitev do uporabnikov pride pravočasno. Poenostaviti moramo sistem socialnih storitev in oskrbe.

Storitve niso na voljo povsod, zaradi nestabilnega financiranja, ki pogosto ne temelji na realnih potrebah prebivalcev, je težko načrtovati nadaljnji razvoj. Spremembe institucionalne oskrbe so počasne. Sektor pestijo nizke plače in pomanjkanje usposobljenih delavcev. Socialne storitve se financirajo iz več virov, velik del denarja se steka k nam tudi iz projektov EU – posledica tega je različna razpoložljivost in kakovost storitev na različnih območjih. Tisti, ki storitve nudijo, — občine, regije in neprofitne organizacije – se prav tako soočajo z letno negotovostjo glede tega, ali bodo financiranje prejeli, v kakšnem znesku in kdaj bo na voljo. To pomeni tako nezmožnost dolgoročnega načrtovanja razvoja storitev kot kadrovsko nestabilnost – kvalificirani delavci svoje delo menjajo za delo na drugih področjih, ki so stabilnejša in nudijo trajnejšo obliko zaposlitve. Zaradi pomanjkanja sredstev in kadrov najbolj trpijo službe na terenu in preventivne službe. Njihovo delovanje je pogoj, da lahko ljudje ostanejo doma, hkrati pa se zavedamo, da lahko s kakovostno preventivo državni blagajni letno prihranimo milijarde.

Pomanjkanje storitev oskrbe na domu ovira tudi možnost preoblikovanja ustanov v sodobne skupnostne ali družinske stanovanjske objekte. Čeprav so ti po finančnih zahtevah primerljivi z velikimi ustanovami, strankam zagotavljajo prijaznejše in boljše okolje.

Na področju ugodnosti je sistem pomanjkljiv pri izgradnji jasnih, uporabnikom prijaznih in učinkovitih informacijskih sistemov. Večjo učinkovitost bi lahko dosegli z boljšimi povezavami z davčnim sistemom. Sistem mora biti dolgoročno vzdržen. Za mnoge socialne službe je delovanje urada za delo bistvenega pomena, kjer dolgotrajno pomanjkanje osebja, zlasti v večjih mestih, otežuje učinkovito delovanje. Predvidljivo večletno financiranje in kakovosten kader bi v vseh regijah zagotavljal široko paleto storitev. Sistem ugodnosti bo jasen, trajnosten, povezan z davčnim sistemom in digitaliziran.

Kako bomo to uredili?

  • Vzpostavili bomo učinkovit sistem socialnih storitev in socialnega varstva z jasnimi cilji in večletnim financiranjem ob upoštevanju regionalnih potreb.
  • Spodbujali bomo razvoj skupnostne in terenske oskrbe, zlasti v domačem okolju, vključno s celovito podporo družinskim negovalcem.
  • Prizadevali si bomo za nadaljevanje sprememb v oskrbi na domu, da bodo domovi in ustanove človeški in prijazni.
  • Izboljšanje ozaveščenosti – pripravili bomo Spletni vodnik po storitvah in ugodnostih, ki ponuja jasno organizirane informacije za vse, ki potrebujejo pomoč.
  • Zagotovili bomo funkcionalne sisteme IT za učinkovito izplačevanje dajatev, podporo pri načrtovanju socialnih storitev in spremljanje učinkovitosti njihovega zagotavljanja. To je predpogoj za prihodnje konceptualne spremembe sistema prejemkov.
  • Podpirali bomo boljše načrtovanje in usklajevanje na socialnem področju v regijah in občinah z razširjenimi pooblastili, na primer z boljšo uporabo rezultatov uspešnih pilotnih projektov. Regijam in občinam želimo omogočiti, da starejšim zagotovijo popust pri prevozu do zdravnika ali za potrebne nakupe, to pomeni javni prevoz brez ovir, dostopnejšo taksi službo in pomoč skupnosti.
  • Poenostavili bomo procese socialnega in pravnega varstva otrok, da bodo čim bolj odražali potrebe otrok in družin ter hkrati zmanjšali administracijo.
  • Zavedamo se pomena in nenadomestljivosti poklicev na ravni skupnosti. Tem poklicem(na primer gasilcem) moramo zagotoviti ustrezno oceno plač ter kakovostno strokovno usposabljanje, vključno z vseživljenjskim učenjem.
  • Postavili bomo pogoje za sodelovanje uradov za delo z občinami, neprofitnimi organizacijami in delodajalci, tako da bo pomoč zagotovljena pravočasno, občani pa bodo njihove storitve prejeli tudi brez osebnega obiska poslovalnice.
  • Predlagali bomo sistem financiranja, ki bo temeljil na obrnjenem sistemu trenutne prakse razpisov za financiranje dejavnosti nevladnih organizacij. Izvajalci programov zaznavajo dejanske potrebe in predlagajo vsebine razpisov odločevalcem.

Na vrh