Prenesi PDF

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami


Vse več je naravnih ujm, zato je potrebno okrepiti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tradicionalno temelji na prostovoljcih, ki s svojim delom rešujejo življenja in prispevajo desetine milijonov v BDP Slovenije. Centri 112 so tehnološko zastareli. Okrepiti je potrebno področje informatike in komunikacij, ki je ključno za modernizacijo celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izboljšati je potrebno položaj pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Vzpostaviti je treba sistem bonitet za upokojene pripadnike. Zagotoviti je potrebno pogoje za uspešen razvoj centrov Prednostna naloga je pospešena in pravilna informatizacija s ciljem povečanja učinkovitosti sistema.

Nujne so spremembe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se bo poklicnim pripadnikom reševalnih enot in služb zagotovilo poštene plače. Aktivnim pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot je potrebno urediti dodatke k pokojnini.

Zakonske pomanjkljivosti in administrativne ovire delavce v klicnih centrih 112 in druge delavce dežurnih služb že leta postavljajo v neenakopravni položaj v primerjavi z ostalimi delavci v javni upravi.

Nujna je reorganizacija in posodobitev klicnih centrov 112. Okrepiti je potrebno pristojne službe, tako da bodo te sposobne izpeljati digitalno transformacijo področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Reorganizirati, optimizirati in okrepiti je potrebno državne enote za zaščito reševanje in pomoč.

Kako bomo to uredili?

Prostovoljne organizacije za zaščito reševanje in pomoč.

  • Okrepili bomo sodelovanje s prostovoljnimi organizacijami s področja zaščite in reševanja, kot so Gasilska zveza Slovenije, Gorska reševalna zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba, Podvodna reševalna služba, Kinološka zveza Slovenije, Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije in druge. Zavedamo se, da sistem zaščite in reševanja temelji na prostovoljstvu ljudi vključenih v te organizacije. Ti nam s svojim prostovoljnim delom zagotavljajo varnost, krepijo pa tudi medsebojne odnose med ljudmi. Ni zanemarljiv njihov prispevek k bruto družbenemu proizvodu. Narediti moramo vse, da te organizacije ne samo ohranimo, temveč da jim prav tako omogočimo nadaljnji razvoj, da bodo pritegnile čim več novih, predvsem mladih članov.

Tehnološka in organizacijska prenova klicnih centrov 112.

  • Za večjo varnost ljudi in učinkovitejše delovanje služb bomo tehnološko ter organizacijsko prenovili klicne centre 112. Vzpostavili bomo med seboj skladne in v največji možni meri poenotene aplikacijske rešitve ter enotno informacijsko in komunikacijsko platformo za delovanje vseh centrov.
  • To bo omogočilo uvajanje novih storitev klicev v sili, učinkovito medsebojno izmenjavo podatkov ter po potrebi virtualno združevanje centrov v primeru velikih naravnih in drugih nesreč ali varnostnih incidentov.

Vpeljava LTE in 5G v nacionalno komunikacijsko mrežo.

  • Vzpostavili bomo enotno skupno komunikacijsko omrežje, temelječe na tehnologijah LTE in 5G; v začetni fazi za učinkovit in hiter prenos podatkov, kasneje tudi kot nadomestilo obstoječih komunikacijskih omrežij.
  • Vzpostavili bomo informacijsko rešitev za učinkovito izmenjavo podatkov med vsemi podsistemi nacionalne varnosti.

Spremembe zakonodaje

  • Vzpostavili bomo sistem bonitet za upokojene pripadnike vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, pri čemer bo višina bonitete odvisna od njihove udeležbe v reševalnih akcijah.
  • Dopolnili bomo Zakon o sistemu plač ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s čimer bomo poklicnim pripadnikom reševalnih enot in služb zagotovili poštene plače. Zakon bomo dopolnili tudi tako, da bo upošteval specifiko na področju delovanja teh služb.
  • Zagotovili bomo zakonsko podlago za vzpostavitev poklicne enote Gorske reševalne službe za hitre odzive, ki bo specializirana tudi za posebej zahtevna reševanja, po vzoru organiziranosti poklicnih gasilcev. Nova poklicna enota bo tesno sodelovala z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ki ji bomo zaradi trenda povečanja števila intervencij namenili več finančnih sredstev.
  • Odpravili bomo zakonske pomanjkljivosti ter administrativne ovire za delavce v klicnih centrih 112 in druge delavce dežurnih služb, s čimer bomo uredili sedaj neenakopravni položaj, ki ga imajo v primerjavi z ostalimi delavci v javni upravi.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01