Prenesi PDF

Problemi mladih


Aktivno bomo reševali probleme mladih

Mladi se danes soočajo s številnimi ovirami na poti do samostojnega življenja

Ključni izzivi na področju mladinske politike so prvi vstop mladostnikov na trg delovne sile, reševanje stanovanjske problematike in problematika dostopa do ustreznega izobraževanja, ki je pogosto posledica neurejene stanovanjske problematike.

Kako bomo to uredili?

Pripravili bomo jamstveno shemo za mlade

  • Po letu 2020 v Sloveniji nimamo učinkovite jamstvene sheme za mlade. Razširili in okrepili bomo ukrepe, ki so dajali oprijemljive rezultate, ter jim dodali uspešne prakse iz tujine, prilagojene razmeram na slovenskem trgu dela.

Vzpostavili bomo sodobne, lokalne digitalne informacijske točke za mlade

  • Tam bodo lahko dobili relevantne informacije o delovnih mestih in drugih oblikah dela(dopolnilno delo, zadružništvo, delo v zavodu ali društvu in podobno) ter o možnostih dodatnega formalnega in neformalnega usposabljanja. Lokalne informacijske točke bodo izvajale tudi napotitve mladih na ustrezne ustanove v skladu z njihovimi potrebami.

Aktivno se bomo lotili reševanja stanovanjske problematike

  • Uredili bomo fond solidarnostnih stanovanj, obudili stanovanjske sheme za mlade družine in spodbujali stanovanjske zadruge. Stanovanjsko problematiko podrobneje naslavljamo v točki Stanovanjska politika.

Karierne perspektive

  • Spodbujali bomo pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti vključenih oseb ter dvig ključnih kompetenc, s čimer se povečujejo njihove zaposlitvene možnosti, predvsem pri usmeritvah v deficitarne poklice, ter spodbujali razpise štipendijskih programov v te namene.

Spodbujali bomo proaktivnost mladih

  • Spodbujali bomo več praktičnega sodelovanja že med študijem, kar bi omogočilo, da podjetja na ta način iščejo bodoče sodelavce, mladi s praktičnimi izkušnjami pa bi tako lahko hitreje in bolj samostojno opravljali naloge, ki jih zahteva določeno delovno mesto.

Izboljšali bomo delovnopravno zakonodajo

  • V delovnopravni zakonodaji bomo uredili pravice prekarnih delavcev na način, da jih bomo izenačili z ostalimi oblikami rednih zaposlitev.

Na vrh