Prenesi PDF

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi


Izgubljamo kvalitetne gozdove! Ustavimo njihovo propadanje, olajšajmo delo gozdarjem in okrepimo biotsko raznovrstnost pokrajine.

Slovenske gozdove ogrožajo naravne nesreče, bolezni in napadi lubadarja. Nepravilno pogozdovanje vpliva na večjo občutljivost dreves, pogostejše napade škodljivcev in večjo dovzetnost za bolezni. Negativni učinki podnebnih sprememb, vremenskih nihanj in kemičnega onesnaženja slabijo zdravje gozdov in zmanjšujejo njihovo reprodukcijsko sposobnost.

Slovenija sicer spada med najbolj gozdnate države v Evropi. 1.180.281 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države, ob tem pa imamo še 14.367 ha drugih gozdnih zemljišč (rušje, površine pod daljnovodi, gozdne ceste). Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost. Posledično se na Gorenjskem, Krasu in Pohorju gozdovi celo širijo na kmetijske površine. Preveč pregostega gozda spodbuja pojav podlubnika (lubadarja), ki se širi v prevlažnih in pregostih gozdovih.

Kako bomo to uredili?

  • Poskrbeli bomo za sistematično in ciljno povečan posek, kjer je gozdni etat prenizek.
  • Poseki namenjeni redčenju gozda ne bodo izvajani znotraj ogroženih področij in ne bodo omogočali golosekov.
  • Vzpostavili bomo sistem motivacije lastnikov za nujno preoblikovanje gozdov – spremembo sestave in strukture vrst, naravno obnovo, prilagajanje podnebnim spremembam in povečanje biotske raznovrstnosti.
  • Podpirali bomo lokalno in regionalno predelavo lesa, njeno promocijo, inovacije in raziskave. Les ima velik potencial in lahko nadomesti nekatere neobnovljive surovine, vključno s plastiko.
  • Spodbujali bomo mešano sestavo gozdov, saj nam ta omogoča boljše gospodarjenje.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01