Prenesi PDF

Trajnostni promet in mobilnost


Promet predstavlja v Sloveniji enega od večjih onesnaževalcev okolja, to moramo urediti.

Slovenija se uvršča med tranzitno najbolj obremenjene države, skozi katero sta speljana dva evropska koridorja, ki povezujeta evropski kontinent. Za razliko od dobre cestne infrastrukture je železniška infrastruktura potrebna korenite prenove in nadgradnje skladno z kohezijsko politiko EU.

Z investicijami v boljšo in predvsem hitrejšo železniško infrastrukturo ter selitvijo tovornega prometa na železnice rešujemo tudi probleme časovno odvisne preobremenjenosti cestne infrastrukture in reševanje prometnih zastojev, kar posledično pomeni tudi večjo prometno varnost.

S tehnološkim napredkom v avtomobilski industriji in elektrifikacijo vozil (baterije, vodik, itd..)moramo povečati delež trajnostnih prevoznih sredstev, za kar potrebujemo ustrezno državno politiko, spodbude in omrežje za polnjenje vozil.

Spodbude za nakup trajnostnih vozil morajo biti dovolj visoke, dokler se ne doseže števila vozil, ki je dovolj veliko da obstaja tržni interes za nadaljnjo rast. Zavedamo se, da nova električna vozila zahtevajo dodatne zmogljivosti električnega omrežja kot tudi dodatne vire električne energije. Tehnološko težavo hranjenja električne energije iz obnovljivih virov je mogoče ublažiti s spodbujanjem prodaje električnih vozil z zamenljivimi baterijami, ki jih je mogoče polniti izven vozil v času, ko je na razpolago veliko električne energije iz obnovljivih virov.

Kako bomo to uredili?

 • Zavzemali se bomo za povečevanje novih oblik prevoza in oblikovanje regionalnih multimodalnih (e-kolesa, skiroji, droni …) transportnih sistemov za prevoz oseb in blaga.
 • Naredili bomo vse potrebno za digitalizacijo prometne infrastrukture, ki je pomembna zaradi podpore ključnih trendov sodobne mobilnosti, boljšega energetskega izkoristka, večje prometne varnosti in boljših pogojev za višje stopnje avtonomije v prometu za prevoz blaga in oseb.
 • Razvoj trajnostnega prometa in mobilnosti gre z roko v roki z razvojem komunikacijskih omrežij naslednjih generacij, zato bomo podpirali izgradnjo omrežij 5G.
 • Uvedli bomo elektronsko cestninjenje, ki bo skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in bo omogočalo plačevanje vožnje po avtocestah skladno s prevoženo kilometrino.

Ključni cilji, ki jih podpiramo, so:

 • izboljšanje infrastrukture za okolju prijazna vozila (nizko ogljična in nizko hrupna),
 • povečanje deleža hitrih železniških prog in gradnja novih železniških povezav s sosednjimi državami,
 • primerno visoke vzpodbude za trajnostne oblike mobilnosti,
 • povečanje multimodalnega prometa v mestih,
 • privlačno okolje za delitveno ekonomijo in souporabo vozil,
 • selitev prevoza težkega tovora v tranzitu iz cest na železnice,
 • digitalizacija cestne in železniške infrastrukture (C-V2X),
 • primerno okolje za uvedbo dronov za zračni prevoz blaga.

Za dosego ključnih ciljev bomo:

 • spremenili in dopolnili zakonodajo s tega področja na način, da bo omogočala hitro in učinkovito umeščanje potrebnih objektov v prostor ob sočasnih zelo strogih pogojih in varovalkah za varovanje okolja,
 • povečali spodbude in subvencije za uvajanje in uporabo novih transportnih sredstev,
 • spodbujali gradnjo sončnih elektrarn in električnih omrežij, namenjenih električnim prevoznim sredstvom,
 • spodbujali samooskrbo na lokalni in državni ravni in tako pripomogli k razbremenitvi prometa,
 • spodbujali dela od doma in dela na daljavo, kjer je možno, ter zakonsko uredili to področje(določiti je potrebno pravice in dolžnosti delodajalca in delavca),.
 • povečali spodbude in subvencije za uvajanje in uporabo novih transportnih sredstev,
 • spodbujali gradnjo sončnih elektrarn na degradiranih območji, ki so v bližini poselitev in pozidanih območjih in električnih omrežij namenjenih električnim prevoznim sredstvom,
 • spodbujali gradnjo kolesarskih stez med mesti,
 • pristan velikih turističnih križark bomo stožje regulirali –; omejeno letno število plovb po našem morju in dodatne finančne obremenitve pristana križark,
 • spodbujali prehod v trajnostne oblike turizma,
 • načrtovali bomo železniško infrastrukturo in zmogljivosti tako, da se v čim krajšem času cestni tovorni tranzit opravi z vlaki,
 • za vse novogradnje objektov, se bomo zavzemali za parkirišča pod zemljo.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01